NORIAN regnskapordbook

Inntekter

Hva betyr Inntekter?

Vi vil gi deg svaret på det

Inntekter til en bedrift henger tett sammen med en bedrifts omsetning, og vil for de fleste stamme i hovedsak fra omsetning av varer og tjenester.

Andre type inntekter vil kunne være renteinntekter på bankinnskudd, gevinst ved realisasjon av aksjer og valutagevinster (agio).

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!