NORIAN regnskapordbook

Forutsetning om fortsatt drift

Hva betyr Forutsetning om fortsatt drift?

Vi vil gi deg svaret på det

Prinsippet er regulert i Regnskapsloven § 4-5, og sier at årsregnskapet skal utarbeides under forutsetning om fortsatt drift så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Det må da gjøres en vurdering på om virksomheten fortsatt er levedyktig eller om det er knyttet usikkerhet til dette. Vurderingen skal gjøres ved styrebehandlingen av årsregnskapet. Altså vil det kunne være forhold som er skjedd etter balansedagen som kan skape usikkerhet om fortsatt drift, selv om det ikke er noe som skulle tilsi det ved balansedagen. Ved usikkerhet skal det oppgis i note til årsregnskapet.

Eksempler på usikkerhet til fortsatt drift kan være negativ egenkapital, vedvarende underskudd, tap av markedsandeler mm.

Vil du lære mer? Ta kontakt med oss ​​i dag!