Skip to main content

ECIT redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven

ECIT redegjørelse for aktsomhetsvurderinger etter Åpenhetsloven

Formålet med Åpenhetsloven er å fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og tjenesteyting. Loven sikrer også allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative påvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Denne lovgivningen er i samsvar med Norges forpliktelse til å oppnå FNs bærekraftsmål, spesielt mål 8 om å fremme anstendig arbeid og økonomisk vekst, samt mål 12 om ansvarlig produksjon og forbruk. Hovedmålet med Åpenhetsloven er å oppmuntre til bærekraftig forretningspraksis og sikre at virksomheter proaktivt adresserer eventuelle negative konsekvenser knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Loven gir allmennheten rett til innsyn i informasjon om hvordan virksomheter håndterer slike konsekvenser. ECIT, sammen med datterselskapene som omfattes av Åpenhetsloven, anerkjenner og tar plikten til å etterleve lovens krav på alvor.

For å oppfylle disse forpliktelsene har ECIT gjennomført en kartleggingsprosess i tråd med OECDs veileder for aktsomhetsvurderinger for ansvarlig næringsliv. Formålet med denne prosessen er å identifisere og vurdere potensielle negative påvirkninger og risikoer knyttet til menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Basert på denne prosessen har ECIT utviklet retningslinjer som tar sikte på å forhindre faktiske skadevirkninger og redusere risikoen for potensielle skadevirkninger. Vi er dedikert til å handle i tråd med disse retningslinjene og sikre at vår virksomhet er i samsvar med internasjonale standarder for bærekraftig og ansvarlig forretningsdrift.

 

Kilde: Figur 1: OECD (2018) OECD Due Diligence Guidelines for Responsible Business Conduct

ECIT har etablert en solid tilstedeværelse i Norge og utvider sin globale rekkevidde med virksomhet i 10 forskjellige land. Med 2300 ansatte og 100 kontorer er ECIT en markant aktør i markedet. Selskapets unike konsept med “one-stop-shop” gjør det mulig for oss å tilby et bredt spekter av tjenester innen viktige forretningsområder, inkludert IT, økonomi og regnskap, og teknologi, innen ulike sektorer og bransjer. Blant tjenestene vi leverer finner vi blant annet økonomi og regnskap, sky- og sikkerhetsløsninger, rådgivning, forretningssystemer, ledelsesrådgivning og digital transformasjon, inkludert automatisering og robotikk. Gjennom kunnskapsbaserte tjenester bistår vi våre kunder med å realisere sitt forretningspotensial. Ved å utnytte våre kunnskapsbaserte tjenester hjelper ECIT kundene med å oppnå sitt forretningspotensial.

For å sikre ansvarlige forretningspraksiser har ECIT implementert retningslinjer og prosedyrer for rapportering og håndtering av både faktiske og potensielle negative påvirkninger på menneskerettigheter og arbeidsforhold. Disse retningslinjene inkluderer årlige prosesser som bidrar til å redusere potensielle risikoer og beskytter velferden til våre ansatte og verdikjeden til våre direkte leverandører.

Vi anerkjenner at mulige risikoer varierer mellom våre divisjoner innen IT, teknologi og økonomi/regnskap. I 2022 etablerte ECIT en egen Code of Conduct og Supplier Code of Conduct som dekker områder som menneskerettigheter, likestilling, leverandørforhold, arbeidsstandarder og miljøansvar. Våre norske datterselskaper, som er omfattet av Åpenhetsloven, gjennomgår i tillegg en grundig vurderingsprosess i samsvar med OECDs retningslinjer, i tillegg til vår Code of Conduct og Supplier Code of Conduct.

Det er viktig å merke seg at flertallet av ECITs leverandører er basert i Norge og dermed underlagt strenge forskrifter fastsatt av norsk lovgivning. Som et resultat forventer vi at risikoen knyttet til negative påvirkninger eller risikoer av slike påvirkninger blir minimalisert gjennom vår forpliktelse til samsvar og ansvarlige forretningspraksiser.

Åpenhetsloven er i samsvar med §1-7 i Regnskapsloven, som gjelder for regnskapsåret. Loven trådte i kraft 1. juli 2022 og omfatter handlinger og initiativer gjennomført frem til 31. desember 2022. ECIT har gjennomført en due diligence-prosess og har ikke identifisert noen faktiske negative påvirkninger eller betydelige risikoer for negative påvirkninger.

Vi er forpliktet til å håndtere eventuelle faktiske negative påvirkninger eller betydelige risikoer for negative påvirkninger ved å implementere egnede tiltak. Disse tiltakene inkluderer blant annet tett overvåking og revisjon av våre datterselskaper, samt tydelig kommunikasjon mellom ECIT-konsernet og representanter i hvert datterselskap. Styret i hvert datterselskap, som omfattes av Åpenhetsloven, støtter aktivt disse tiltakene.

For å ytterligere redusere risikoen knyttet til menneskerettigheter og arbeidsforhold, har vi implementert flere initiativer. Dette inkluderer etiske retningslinjer for vår organisasjon, kjent som «Code of conduct», samt en leverandørkodeks kalt «Supplier Code of Conduct». I tillegg har vi etablert et varslingssystem, kjent som «Whistleblowing system» som gir våre ansatte og interessenter muligheten til å rapportere eventuelle hendelser.

For å gjøre det enklere for våre interessenter å kontakte oss angående Åpenhetsloven, har vi opprettet en nettside dedikert til dette temaet. På nettsiden finner man kontaktinformasjon, inkludert en spesifisert e-postadresse (apenhetsloven@ecit.no) for eventuelle henvendelser knyttet til loven. I tråd med våre retningslinjer, tar vi proaktivt tak i potensielle risikoer eller negative påvirkninger og håndterer dem på en ansvarlig måte. Dette gjør vi for å sikre en bærekraftig og etisk direkte leverandørkjede

Vi legger stor vekt på å minimere potensiell risiko og har tillit til vår evne til å etterleve ansvarlige forretningspraksiser. Våre retningslinjer er utviklet for å beskytte menneskerettigheter og arbeidsforhold i alle våre datterselskaper og leverandører som er en del av vår direkte verdikjede. Gjennom disse tiltakene sørger vi for at våre handlinger er i samsvar med internasjonale standarder og bidrar til en bærekraftig og etisk forretningsdrift. Vårt mål er å opprettholde en positiv innvirkning på samfunnet samtidig som vi oppfyller våre forpliktelser overfor ansatte, kunder og interessenter.

Code of Conduct
Supplier Code of Conduct
Åpenhetsloven
Whistleblowing System – ECIT

 

Dersom det skulle være spørsmål angående ECITs etterlevelse av Åpenhetsloven, er dere velkommen til å ta kontakt med oss på; apenhetsloven@ecit.no.